c-Src

 1. AZM 475271(HB1322)

  Description:

  Src tyrosine kinase inhibitor

  Purity :

  >99%

  Pack: Price: Qty:
  50mg
  $647
 2. Bosutinib(HB1323)

  Description:

  Abl / Src kinase inhibitor

  Purity :

  >99%

  Pack: Price: Qty:
  5mg
  $113
  10mg
  $168
  50mg
  $673
 3. Herbimycin A(HB1325)

  Description:

  Src family kinase inhibitor

  Purity :

  >99%

  Pack: Price: Qty:
  500μg
  $500
 4. Description:

  Potent, selective src family kinase inhibitor

  Purity :

  >99%

  1-Naphthyl PP1
  Pack: Price: Qty:
  10mg
  $186
  50mg
  $742
 5. PP 1(HB1334)

  Description:

  Potent Src-family tyrosine kinase inhibitor

  Purity :

  >99%

  Pack: Price: Qty:
  1mg
  $51
  5mg
  $109
  10mg
  $180
  25mg
  $360
 6. PP 2(HB1335)

  Description:

  Potent, selective Src-family tyrosine kinase inhibitor

  Purity :

  >99%

  Pack: Price: Qty:
  1mg
  $44
  5mg
  $94
  10mg
  $168
  25mg
  $336